Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en onze firma,

met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden

worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de opdrachtgever van de bestelbon,

offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden

of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de opdrachtgever. Elke afwijking aan

onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing

van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen

wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit

voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever.

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en

blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt

de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd

overeengekomen.

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom,

beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever mogen zij niet misbruikt

worden noch door de opdrachtgever noch door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel

misbruik en onze firma behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van

de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Omvang van de bestelling

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de

bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de

bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden

uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de opdrachtgever werden uitgevoerd. Elke

gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van

de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de

opdrachtgever onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen

binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het

indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen

worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Meerwerken kunnen met alle middelen van recht worden bewezen.

Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de

offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden

doorgerekend aan de opdrachtgever. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer onze firma tijdig over

de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en

ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de overhandigd door de opdrachtgever en

of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan onze firma bezorgd wordt

zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan

onze firma niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. Onze firma kan nooit

aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Leveringen en termijnen

Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op

indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe de

bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken

tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-

limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan

werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz... die zich bij onszelf of bij onze

leveranciers voordoen.

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding

met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de

opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of

beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen

fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten

laste van onze firma.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke

daaraan (langere wachttijd dan 15 minuten ), zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke

voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande

ingebrekestelling. De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden

van elektriciteit en water. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde

goederen en voor de beveiliging daarvan.

Indien op vraag van de opdrachtgever de gemaakte afspraak wordt uitgesteld naar een later tijdstip en dit 5

dagen voor de uitvoeringsdatum, zullen er geen kosten worden aangerekend.

Indien de afspraak wordt herpland minder dan 5 dagen voor de uitvoeringsdatum, zal een kost van 450,00 EUR

excl. btw per mandag worden aangerekend aan de opdrachtgever.

Als wij bij aankomst vaststellen dat wij de werken niet kunnen uitvoeren door toedoen van de opdrachtgever, zal

er een verplaatsingskost en het verloren dagdeel worden aangerekend.

Aansprakelijkheid voor schade

De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de

werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout

(zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van

de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgeverzal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren

voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of

de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook,

met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma

gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De

opdrachtgever is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor

elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de opdrachtgever

toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de

binnenleiding, leidingslekkage of storingen in het gas of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht

en bedieningsfouten.

Indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, zal deze aansprakelijkheid

beperkt zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van

de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering

zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden

gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische

voorschriften van het WTCB. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.

In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door

de opdrachtgever, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van

artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet

van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.


Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het bouwterrein aanpalende roerende en

onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en die niet kan geweten

worden aan een fout van onze firma. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever

is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen onze firma.

Beëindiging

Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken,

is steeds mogelijk, waarbij de opdrachtgever steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de

reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen,

bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het

feit van het verder verlies van de aanneming. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

Oplevering

Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het

werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen acht dagen vanaf de

levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of

uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere

kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel,

worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel

begrepen.

In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw of de

gereinigde kanalen door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en

onherroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen

de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der

werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als

enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van

factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder

uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt

geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma

tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken,

leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter

geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico

gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De opdrachtgever staat vanaf de

levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt

zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling

te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken.

De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever nalaat een factuur in hoofdsom te betalen binnen de voorgestelde termijn, is het

integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zouden sommige sommen daarvan

nog niet vervallen zijn.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder

ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf

de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een

minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de opdrachtgever, voor

zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in het voorgaande

artikel lastens onze firma.

Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten

of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de facturatie elektronisch gebeurd. De facturen worden

opgestuurd naar het emailadres dat de opdrachtgever bij de bestelling heeft opgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die

betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige

contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het

klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of

commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire

verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze

firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de

opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te

gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is HAMSTER CLEANING NV met maatschappelijke zetel te Nieuwpoortlaan 15

B bus 3 te 3600 Genk en gekend onder het ondernemingsnummer 0546.543.431. De voormelde

persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of

derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De

opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de

persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de

persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt.

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens

en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma

uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden

op de website www.hamstercleaning.be. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze

Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage

(www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling

vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische

recht.

© Copyright - Hamster Cleaning 2024